Μεταβιβάσεις ακινήτων: Τι πρέπει να ξέρετε για το Τ.Α.Π. που «φρακάρει» τη διαδικασία

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Τι πρέπει να ξέρετε για το Τ.Α.Π. που «φρακάρει» τη διαδικασία

Η κατάργηση της βεβαίωσης μη οφειλής Τ.Α.Π. για τα μεταβιβαστικά συμβόλαια επανέρχεται στο προσκήνιο σε μια προσπαθεί διευκόλυνσης και επιτάχυνση των συμβολαίων για αγοροπωλησίες ακινήτων γονικές παροχές κλπ.


Μια… απαρχαιωμένη νομοθεσία επιβάλει την υποχρέωση επισύναψης πιστοποιητικού μη οφειλής Τ.Α.Π. στις εμπράγματες συναλλαγές. Ο συντελεστής του καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.


Στο τέλος ακίνητης περιουσίας υπόκεινται:

α. τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφισταμένων προς του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους,
β. τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προς του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους.


Σε σε πολλούς δήμους η έκδοση του ΤΑΠ μπορεί να χρειάζεται -χωρίς μέσο- ακόμα και δύο μήνες. Και δεν είναι μόνο αυτό: Πληθαίνουν διαρκώς οι διαμαρτυρίες ιδιοκτητών ακινήτων από όλη τη χώρα, τόσο εκείνων που συνωστίζονται καθημερινά στους Δήμους της χώρας για λήψη πιστοποιητικού μη οφειλής Τ.Α.Π. (ενώ συνήθως δεν έχουν καμιά οφειλή) όσο και εκείνων που δεν επωφελήθηκαν από τις ευνοϊκές διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι προσφάτως. Πολλοί ιδιοκτήτες, όταν ζητούν βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π. για κάποια μεταβίβαση ακινήτου, βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρογκα ποσά οφειλών για Τ.Α.Π. 12ετίας, τα οποία αδυνατούν να καταβάλουν! Οι ιδιοκτήτες, λοιπόν, ζητούν να αντικατασταθεί η πολύπλοκη διαδικασία χορήγησης Τ.Α.Π. με μια απλουστευμένη ηλεκτρονική διαδικασία ελέγχου των εμβαδών από τον συμβολαιογράφο.


1) Ποιός νόμος επιβάλλει την καταβολή του Τ.Α.Π;
Η καταβολή του Τ.Α.Π επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 17 του Ν. 2130/93


2)Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υπόχρεοι της οφειλής Τ.Α.Π;
Οι ιδιοκτήτες των εξής ακινήτων:
-Τα ηλεκτροδοτούμενα, στα οποία η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται απευθείας μέσω του λογαριασμού του παρόχου ρεύματος .
-Τα μη ηλεκτροδοτούμενα (κτίσματα ή οικόπεδα) στα οποία η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται από τους Δήμους στους οποίους ανήκουν και δηλώνονται.


3)Πόσο απαραίτητη είναι η βεβαίωση Τ.Α.Π.;
Η βεβαίωση Τ.Α.Π. είναι απολύτως απαραίτητη για την σύνταξη συμβολαίων και την μεταβίβαση ακινήτου.


4)Πως μπορεί να εξοφλήσουμε το ποσό της διαφοράς που προκύπτει (Τ.Α.Π);
Το ποσό που προκύπτει δεν εξοφλείται με δόσεις αλλά μόνο εφ’ άπαξ στο ταμείο του δημαρχείου ή με αντίστοιχη κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου.


5)Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη τι απαιτείται;
Για την αλλαγή ιδιοκτήτη απαιτείται
-Υποβολή αίτησης προς το Τμήμα Εσόδων του δήμου
-Φωτοαντίγραφο συμβολαίου


6)Μπορώ να πάρω βεβαίωση μόνο για το ποσοστό που μου αντιστοιχεί σε ένα οικόπεδο;
Ναι, εφόσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών.


7) Για πόσο διάστημα έχει ισχύ η βεβαίωση μη οφειλής;
Η βεβαίωση Τ.Α.Π. για συμβολαιογραφική χρήση, έχει ισχύ έως 31/12 τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί συμβόλαιο μέσα στο τρέχον έτος, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση που προμηθεύτηκε το προηγούμενο έτος και να αιτηθεί χορήγηση ανανεωμένης βεβαίωσης Τ.Α.Π. για το νέο ισχύον έτος.


8)Τι ισχύει για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα;
Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν, εντός διμήνου από τη διακοπή, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, στο Δήμο για τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών (ΔΤ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στους πραγματικούς υπόχρεους: ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτες, μισθωτή κ.λπ (Ν.25/75 και άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3345/2005 & άρθρο 24 παρ.3 του Ν 2130/1993).
Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επιφέρει καταλογισμό , ΔΤ (σε βάρος του χρήστη, άρθρο 19 Ν.1080/1980) και Τ.Α.Π. (σε βάρος του ιδιοκτήτη, άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) με την επιβολή προστίμου(άρθρο19 Ν 1080/1980) από ημερομηνία διακοπής ως ημερομηνία δήλωσης.
Όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται χωρίς να ηλεκτροδοτείται, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) είναι ο χρήστης (μισθωτής: άρθρο 21 παρ.5 Β.Δ. 24/9-20/10-58 ή ιδιοκτήτης: άρθρο 4 Ν.429/1976), ενώ για το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) είναι υπόχρεος, ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες (άρθρο 24 παρ.3 Ν.2130/1993).


Οι φόροι υπέρ ΟΤΑ

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το δικαίωμα από την ισχύουσα νομοθεσία να επιβάλλει διάφορα τέλη και φόρους επί των ακινήτων. Εκτός από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) που το φορολογικό του πλαίσιο είναι καθορισμένο από το Κράτος (Ν. 2130/1992), συνηθέστερα τέλη τα οποία επιβάλλονται από τους Δήμους σε βάρος των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας , με ύψος καθοριζόμενο από τους ίδιους τους ΟΤΑ, είναι τα εξής:

1.Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού
2. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
3. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες)
4. Δημοτικά Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου.