Μεταβιβάσεις ακινήτων: παράταση 15 ημερών για συμβόλαια με τιμές 2021

Μεταβιβάσεις ακινήτων: παράταση 15 ημερών για συμβόλαια με τιμές 2021

Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου του 2022 για την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση για γονικές παροχές ή αγοραπωλησίες μέχρι τέλος του έτους θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών έχει καθυστερήσει λόγω του πυρετού των μεταβιβάσεων και στόχος είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα. Παράλληλα, σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση δικαιολογητικών (πιστοποιητικά τέλους ακίνητης περιουσίας ή τα έγγραφα από το Κτηματολόγιο) με κίνδυνο να χαθεί η προθεσμία όσων έχουν στόχο να κάνουν μεταβιβάσεις.
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει το ενδεχόμενο παράτασης εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών αλλά θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση μόνο για την υπογραφή των συμβολαίων έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2022 με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί η δήλωση μεταβίβασης. Έτσι, θα δοθεί επιπλέον χρόνος ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή των συμβολαίων και την τελική κατάθεση της μεταβίβασης στο κτηματολόγιο.

Εξαιτίας των νέων αντικειμενικών τιμών, αυξήσεις στη φορολογία αναμένεται να υποστούν όσοι δεν έχουν κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος του μήνα ακόμη και για αγορά πρώτης κατοικίας.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου στην περίπτωση της αγοραπωλησίας είναι τα εξής:

☛Τίτλος ιδιοκτησίας.
☛Οικοδομική άδεια.
☛Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος.
☛Εγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης του ακινήτου.
☛Βεβαίωση αυτοψίας μηχανικού.
☛Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
☛Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
☛Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
☛Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
☛Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς/γονικής παροχής/δωρεάς.
☛Βεβαίωση του δήμου από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.