Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για δανειοδότηση;

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για δανειοδότηση;

Για μισθωτούς:

▫️ Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
▫️ Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος.
▫️ Φωτοτυπία 3 τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας.
▫️ Επιστολή εργοδότη που δηλώνει σημερινή θέση εργασίας, χρόνια υπηρεσίας και αποδοχές.

Για Ελεύθερους επαγγελματίες / Επιχειρηματίες:

▫️ Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
▫️ Φωτοτυπία τριών τελευταίων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας.
▫️ Φωτοτυπία τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών (αν υπάρχει).
▫️ Φωτοτυπία των τελευταίων εισοδημάτων από ακίνητα (αν υπάρχουν).

Για Επιχειρήσεις:

▫️ Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
▫️ Φωτοτυπία τριών τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως.
▫️ Φωτοτυπία τριών τελευταίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, αναλυτικών στοιχείων φορολογίας και τριών τελευταίων εκκαθαριστικών Φόρου
▫️ Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. (αν υπάρχουν).